فیلتر توسط

شاخه‌ها

شاخه‌ها

رنگ

رنگ

امکان اتصال به نرم افزار CRM

امکان اتصال به نرم افزار CRM

امکان اتصال دستگاه پردازنده صوتی

امکان اتصال دستگاه پردازنده صوتی

حداکثر خط داخلی آنالوگ

حداکثر خط داخلی آنالوگ

حداکثر خط داخلی دیجیتال

حداکثر خط داخلی دیجیتال

حداکثر خط داخلی هایبرید

حداکثر خط داخلی هایبرید

حداکثر ظرفیت ورودی خط شهری

حداکثر ظرفیت ورودی خط شهری