کارت ارتقا مرکز تلفن KX-TE82483

کارت اتقای مرکز تلفن 3به8 و 6به16 که دارای 3خط شهری و 8 داخلی هایبرید می باشد